ตลาดนัดความสุข

การร่วมแบ่งปัน ย่อมได้รับความสุขอันงดงามจากการให้เสมอ ตลาดนัดความสุข เป็นกิจกรรมส่งเสริมบทบาทเด็กต่อการพัฒนาอย่างแท้จริง การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ของผู้ปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และตัวเด็กเอง ตลอดจนเกิดกระบวนการเรียนรู้จากกิจกรรม

Read More

โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ปันสุข

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยการปฏิบัติจริง เพื่อเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน ผ่านทุนชุมชน ด้านศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดำเนินโครงการเพื่อเชื่อมโยง สู่ประเด็นการเรียนรู้โดยประยุกต์และสร้างสรรค์กิจกรรมและปฏิบัติ

Read More

ศูนย์การเรียนรู้ มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม

พื้นที่สร้างสรรค์ กิจกรรม การเรียนรู้ พัฒนาเด็กและเยาวชน เปิดพื้นที่ให้เด็่กเยาวชนและผู้สูงวัยได้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้โดยผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์

Read More
ระดับประถมศึกษา

550 .-

รายปี

ทุนการศึกษาเพื่อเด็กนักเรียนด้อยโอกาส ระดับประถมศึกษา

ภาคเหนือ

ภาคอีสาน

ภาคกลาง

ภาคใต้

ระดับมัธยมศึกษา

1,550 .-

รายปี

ทุนการศึกษาเพื่อเด็กนักเรียนด้อยโอกาส ระดับมัธยมศึกษา

ภาคเหนือ

ภาคอีสาน

ภาคกลาง

ภาคใต้

กองทุนการศึกษา

ขอเชิญผู้ใหญ่ใจดี ช่วยสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ขาดแคลน มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม เป็นองค์กรสาธารณกุศลได้รับการยกเว้น ภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฏีกาตามความประมวลรัษฎากรอันดับที่ ๒๗๓ ใบเสร็จของมูลนิธิฯ ท่านสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

READ MORE

โครงการทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพ

10. มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะการจัดการตนเองเพื่อเรียนรู้การพึ่งตนเอง ให้กับเด็กและเยาวชนที่ขัดสนทุนการศึกษาและ ขาดแคลนโอกาส

CONTACT US

ศูนย์การเรียนรู้ มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม

พื้นที่สร้างสรรค์ กิจกรรม การเรียนรู้ พัฒนาเด็กและเยาวชน เปิดพื้นที่ให้เด็่กเยาวชนและผู้สูงวัยได้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้โดยผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์

Read More

ศูนย์การเรียนรู้ มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม

พื้นที่สร้างสรรค์ กิจกรรม การเรียนรู้ พัฒนาเด็กและเยาวชน เปิดพื้นที่ให้เด็่กเยาวชนและผู้สูงวัยได้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้โดยผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์

Read More

กองทุนอาชีพ : พัชระ มันตาธรรม

พื้นที่สร้างสรรค์ กิจกรรม การเรียนรู้ พัฒนาเด็กและเยาวชน เปิดพื้นที่ให้เด็่กเยาวชนและผู้สูงวัยได้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้โดยผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์

Read More

elsthai

ข่าวประชาสัมพันธ์