ตลาดนัดความสุข

การร่วมกันแบ่งปัน ย่อมได้รับความสุขอันงดงามจากการให้เสมอ

ให้ สร้าง สุข

ประเทศไทย ได้กำหนดให้ วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม ทุกปีเป็น “วันเด็กแห่งชาติ”  เป็นการให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ให้สังคมได้ตระหนักร่วมกัน อีกทั้งเพื่อกระตุ้นให้เด็กๆได้เข้าใจถึงความสำคัญและคุณค่าของตนเองต่อสังคม อีกทั้งเพื่อช่วยกันส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ สามารถจรรโลงสังคมไทยไปสู่เป้าหมายอันพึงปรารถนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม ได้ดำเนินกิจกรรมทางสังคมมากว่า ๔๖ ปี และให้ความสำคัญต่อเด็กและเยาวชนเป็นอันดับแรกเสมอมา

วัตถุประสงค์๑  เพื่อให้ชุมชนได้มีบทบาทต่อการสร้างตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนและร่วมกันแสดงพลังเพื่อเด็ก๒  เพื่อสร้างพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถในด้านต่างๆและความบันเทิง สนุกสนานอย่างสร้างสรรค์ ตลอดถึงการสร้างกำลังใจให้เด็กๆได้มุ่งมั่นเป็นเด็กดี ทำดี ต่อไป๓  เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และตระหนักถึงวินัย หน้าที่ของตนเองและมีบทบาทต่อการการพัฒนาผ่านกิจกรรมในโครงการขอเชิญเป็นส่วนหนึ่งในงาน โดยร่วมสนับสนุนและบริจาค*เดินทางไปร่วมจัดกิจกรรมตลาดนัดความสุขกับเรา*สนับสนุนอาหาร ผลไม้ ขนม นม น้ำหวาน ฯลฯ*สนับสนุนของดีที่เหลือใช้ ทุกประเภท ทั้งเก่า และใหม่ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า สื่อ  เรียนรู้ ของเล่น ผ้าห่ม หมวก ถ้วย จาน ชาม อื่นๆอีกมากมาย*สนับสนุนงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินการ ตลอดงาน และค่าขนส่งสิ่งของไปยังพื้นที่จัดงาน ได้ที่ ชื่อบัญชี มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม@ ธนาคาร กสิกรไทย สาขาจตุจักร           เลขที่ 061-2-02578-9@ ธนาคาร ไทยพานิชย์ สาขาบางเขน       เลขที่ 041-2-28788-2

วิดีโอ

เอกสาร

รายละเอียด เอกสาร สำหรับ download