โครงการแบ่งปันและเรียนรู้เพื่อการพัฒนา (SLD)

 

วัตถุประสงค์โครงการ
 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ทัศนะคติเชิงคุณธรรมและการระดมทุนเพื่อสร้างสรรค์สังคม สู่ค่านิยม “ทำความดีทำง่ายนิดเดียว”
 2. เพื่อยกระดับคุณค่าของการบริจาคสิ่งของให้เป็นการสร้างสายธารแห่งการให้ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง
 3. เพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของชุมชน สู่ทัศนะคติที่ดีต่อชุมชน ลดปัญหาชุมชน

 

ระยะเวลา
เริ่มตั้งแต่ เมษายน 2553 –พฤษภาคม 2554

 

พื้นที่เป้าหมาย
 • จังหวัดอุทัยธานี โรงเรียนทับเสลา ,โรงเรียนบ้านใหม่-คลองอังวะ ตำบลแก่นมะกรูด
 • จังหวัดยโสธร โรงเรียนบ้านผักกะย่า,โรงเรียนบ้านสุขเกษม, โรงเรียนบ้านเปลือย
 • จังหวัดน่าน โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง ,โรงเรียนท่านคุณผู้หญิงสง่าฯ (บ้านห้วยลอย)

 

ผลที่คาดจะได้รับจากโครงการ
 1. นักเรียนได้ซึมซับคุณธรรม จริยธรรมขณะการดำเนิน โครงการ ได้ผ่านการอบรมและได้รับการสร้างทัศนคติ และพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิต
 2. เด็ก เยาวชนได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงจนทำ ให้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดทัศนะคติและค่านิยมที่ถูกที่ดีงาม
 3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักรักถิ่นฐาน ตลอดจนมีกระบวนการคิดสร้างสรรค์ต่อชุมชน และมีกองทุน ขนาดเล็กสำหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ต่อชุมชน

 

หกขั้นตอนกระบวนการแบ่งปันและเรียนรู้สู่พัฒนา
 1. เสริมศักยภาพนักเรียนโรงเรียนเป้าหมาย โดยการอบรมทักษะในด้านต่างๆ
 2. เด็กๆสำรวจและศึกษาชุมชน และวางแผนเพื่อสร้างกิจกรรมดีๆให้ชุมชนของตนเองและชุมชนใกล้เคียง
 3. นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะทักษะอาชีพจากการนำของบริจาคมาเป็นวัสถุฝึก เช่น ทักษะงานประยุกต์ซ่อมแซมเสื้อผ้า งานช่าง งานประดิษฐ์
 4. กลุ่มนักเรียนร่วมกันนำข้อมูลมาพัฒนาเป็นสื่อรณรงค์ในด้านต่างๆ อย่างหลากหลายเช่น หนังสั้น สารคดี ละครเพื่อสร้างสายธารความดีของชุมชน
 5. การเปิดตลาดนัดของมือสองพร้อมด้วยกิจกรรมรณรงค์สัญจร เป็นการเรียนรู้และเป็นแหล่งแสดงผลงานของนักเรียน และฝึกการจัดการและระดมทุน
 6. กลุ่มเด็กร่วมกันทำแผนงานเพื่อจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในหมู่บ้าน และสร้างค่านิยม...... "ทำดี ง่ายนิดเดียว"

 

 

 

 

หน้าแรก | รู้จักมูลนิธิ | ผลงาน | กิจกรรม/โครงการ | ข่าว/บทความ | เว็บบอร์ด | ติดต่อ | ผู้ดูแล

ส่งเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมได้ที่
มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม 47 พหลโยธิน 19/1 เขตตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ : 02-513-3038, 02-513-3932, 089-895-1306