โครงการ กระชับช่องว่างคนสองวัย เติมความสุขให้ชุมชน
พื้นที่เป้าหมายในการดำเนินกิจกรรม
  1. ชุมชนบ้านสะนำ ๒. ชุมชนบ้านน้อยพัฒนา ๓. ชุมชนบ้านหนองใหญ่
  2. ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

 

สถานที่จัดกิจกรรม
  1. ศูนย์ฝึกอบรม TEACHER CAMP บ้านอีมาดอีทราย ตำบลแก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ อุทัยธานี
  2. ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวบ้านไร่ อุทัยธานี ต.บ้านไร่ อุทัยธานี
  3. โรงเรียนวัดสะนำ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
  4. พื้นที่สาธารณะของชุมชน และแปลงเกษตรของชาวบ้าน ตลอดถึงป่าชุมชนรอบป่าห้วยขาแข้ง

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ
  1. เพื่อเสริมสร้างพื้นที่ทางปัญญา และพื้นที่มิตรภาพ ระหว่างเยาวชน และผู้สูงอายุ ได้แสดงศักยภาพ และมีบทบาทต่อชุมชนในการสร้างความสุขด้วยปัญญาบ่มเพาะจิตสำนึกที่ดีของชุมชน ให้รักกันมากขึ้น เห็นใจและเกื้อกูลซึ่งกันและกันมากขึ้น
  2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเด็กด้วยกระบวนการเรียนรู้ ผ่านการปฏิบัติจริงร่วมกับผู้อาวุโสในชุมชน บ่มเพาะทัศนคติเชิงคุณธรรมและตระหนักถึงประโยชน์สาธารณะให้กับเด็กและเยาวชน สู่ค่านิยม "เฮ็ดความดี เฮ็ดง่ายอีหลี" ทำความดีทำง่ายนิดเดียว
  3. รวบรวมและศึกษาองค์ความรู้ สืบค้นรูปแบบด้านสภาวะของความสุขและการสร้างสุขแท้ด้วยปัญญาในยุคสมัยต่างกันของคนต่างวัย เพื่อผลิตสื่อวีดิทัศน์จากกระบวนการสร้างความสุขเพื่อรณรงค์เผยแพร่ จำนวน 5 เรื่อง เพื่อกระตุ้นและสร้างความความตระหนักถึงความสุขที่มาจาการใช้ปัญญา

 

 

กรอบแนวคิดการดำเนินโครงการ

 

 

 

 

ผังแสดงความเชื่อมโยงของงานระบบฐานข้อมูล สื่อ และกระบวนการพัฒนาสู่ผลลัพธ์โครงการ

 

 

 

 

 

หน้าแรก | รู้จักมูลนิธิ | ผลงาน | กิจกรรม/โครงการ | ข่าว/บทความ | เว็บบอร์ด | ติดต่อ | ผู้ดูแล

ส่งเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมได้ที่
มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม 47 พหลโยธิน 19/1 เขตตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ : 02-513-3038, 02-513-3932, 089-895-1306