ผลงานมูลนิธิฯ : รายงานกิจกรรม/โครงการ

โครงการเสริมกระบวนการเรียนรู้ผ่านการรับ - การให้

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ทัศนะคติเชิงคุณธรรมและตระหนักถึงประโยชน์สาธารณะให้กับเด็กและเยาวชนผ่านการให้และเสริมสร้างทักษะการระดมการมีส่วนร่วมและการระดมทุนเพื่อสร้างสรรค์สังคม
 2. เพื่อยกระดับคุณค่าของการบริจาคสิ่งของให้เป็นการสร้างสายธารแห่งการให้โดยการสร้างปัญญาเพื่อให้เกิดการให้ต่อๆไป ผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง
 3. เพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน พื้นที่เป้าหมาย ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

 

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายเป็น นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะและโรงเรียนอีมาดอีทรายเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที 5 และ 6 นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ รวมประมาณ 47 คน

 

สถานที่ดำเนินการ
ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

 

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ
 • ช่วงที่ 1 (1 มกราคม 2553 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2553) เป็นช่วงการวางแผนการดำเนินงาน การสำรวจพื้นที่ การประสานงานกับปราชญ์ชาวบ้าน สมาชิก อบต . และครูโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงเป็นการระดมทุนและสิ่งของบริจาคจากหน่วยงานทุกภาคส่วน
 • ช่วงที่ 2 (13 กุมภาพันธ์ 2553 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2553) เป็นช่วงกิจกรรมโครงการการเปิดตลาดนัดของมือสอง ซึ่งมีการเสริมทักษะการขายสินค้าและทักษะในด้านอื่นๆให้กับกลุ่มเด็กก่อนการปฏิบัติจริง นอกจากนั้นยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของเด็ก การแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน
 • ช่วงที่ 3 (กุมภาพันธ์ 2553 ถึง มีนาคม 2553) เป็นช่วงของการทำแผนงานเพื่อจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในหมู่บ้านโดยใช้ค่าใช้จ่ายหลักในการทำกิจกรรมต้องมาจากกองทุนที่ได้มาจากการเปิดตลาดนัดของมือสอง

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน
 1. เสริมศักยภาพกลุ่มนักเรียนโรงเรียนเป้าหมาย โดยการอบรมในด้านทักษะต่างๆที่เกี่ยวข้องการขับเคลื่อนงาน เช่น ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการคิด ทักษะการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ รณรงค์ ทักษะการระดมทุนเพื่อสังคม การบัญทึก การวางแผน และการสืบค้นเพื่อเข้าใจชุมชนตนเอง เป็นต้น
 2. เด็ก ๆ จำแนกสิ่งของมือสอง สำหรับใช้เป็นวัสดุฝึก การเป็นนักระดมทุนและการมีส่วนร่วมเพื่อชุมชน เพื่อระดมทุน เข้ากองทุนนักเรียนสำหรับจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ต่อไป ด้วยการเปิดตลาดนัดของมือสองราคาถูกโดยนักเรียนจะเป็นผู้บริหารจัดการเอง ซึ่งกิจกรรมนี้วัสดุฝึกการเป็นนักระดมทุนเพื่อชุมชนคือ ของประเภท เสื้อผ้าของใช้ในครัวเรือนทั่วไป กระเป๋า รองเท้า เป็นต้น โดยสินค้าเหล่านี้จะหลีกเลี่ยงของใช้ฟุ่มเฟือย นักระดมทุนน้อยจะได้เรียนรู้ทักษะ ที่จำเป็นดังกล่าวข้างต้นขณะปฏิบัติ
 3. การเปิดตลาดนัดของมือสองและนิทรรศการผลงานนักเรียน ถือเป็นสนามในการเรียนรู้และจะเป็นแหล่งที่นักเรียนได้ใช้ทักษะจากการอบรมมาปฏิบัติจริง โดยให้นักเรียนได้วางแผนการจัดการการขายสินค้าด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้เด็กกล้าแสดงออกมากขึ้น ซึ่งการเปิดตลาดนัดของมือสองจะทำในรูปแบบของการขายสินค้าตามปกติคือซื้อสินค้าด้วยเงิน และในรูปแบบของการนำพริกมาแลกเปลี่ยนเป็นสินค้า เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่จะทำสวนพริกและได้ผลผลิตค่อนข้างมากจึงสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนที่ทำให้ชาวบ้านไม่ต้องใช้เงินเป็นเคริ่องมือ นอกจากนั้นการเปิดตลาดนัดของมือสองจะควบคู่ไปกับการจัดนิทรรศการการแสดงผลงานของนักเรียน การเปิดสื่อความรู้ให้กับเด็กและชาวบ้านได้ดูเพื่อเสริมการเรียนรู้
 4. กลุ่มเด็กร่วมกันทำแผนงานเพื่อจัดกิจกรรมบำพ็ญประโยชน์ในหมู่บ้าน โดยค่าใช้จ่ายหลักในการทำกิจกรรมต้องมาจากกองทุนที่เป็นรายได้ของกลุ่มหรือเป็นการเอามื้อเอาแรงกัน(เน้นการสร้างความดีที่ไม่ต้องจ่ายเงินและสามารถทำได้ทันที “ทำดีทำง่ายนิดเดียว”) เช่นร่วมกันไปทำบุญที่วัดวันพระและล้างจาน ทำความสะอาด ลานวัด หรือศาลา ร่วมกันไปช่วยทำงานที่สวน ไร่ นา ของ บ้านเพื่อน หรือครอบครัวที่เห็นว่าสมควร เพื่อแลกกับความรู้ หรือการจัดการขยะมูลฝอยในสถานที่สาธารณะ และในหมู่บ้าน การผลิตสื่อให้น้องๆอนุบาล เป็นต้น
 5. ติดตามประเมินผลสรุปบทเรียน เป็นการจัดกระบวนการพูดคุยแบบมีส่วนร่วมเน้นการเรียนรู้ภายในของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเช่น การรู้จักอารมณ์ ความรู้สึกของตนเอง เข้าใจสภาวะอารมณ์ของคนอื่น(เพื่อนที่ทำกิจกรรมด้วยกัน)โดยจะมีการจัดสรุปบทเรียนทุครั้งหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม

 

การติดตามประเมินผลโครงการ
การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ จะพิจารณาและใช้รูปแบบทั้งในเชิงประเมินผล กระบวนการพัฒนา และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้วิธีการที่ผสมผสานระหว่างกระประเมินโดยใช้แบบสำรวจ ผลการดำเนินงานบันทึกกระบวนการทำงาน สัมภาษณ์ทัศนะคติและความรู้สึกจากชาวบ้าน ตลอดจนพิจารณา จากการจัดกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ของเด็ก

 

 

 

 

หน้าแรก | รู้จักมูลนิธิ | ผลงาน | กิจกรรม/โครงการ | ข่าว/บทความ | เว็บบอร์ด | ติดต่อ | ผู้ดูแล

ส่งเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมได้ที่
มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม 47 พหลโยธิน 19/1 เขตตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ : 02-513-3038, 02-513-3932, 089-895-1306