ผลงานมูลนิธิฯ : รายงานกิจกรรม/โครงการ

โครงการ นักสังคมสงเคราะห์น้อย

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทัศนะคติเชิงคุณธรรมและตระหนักถึงประโยชน์สาธารณะให้กับเด็กและเยาวชนผ่านการให้ และเสริมสร้างทักษะการระดมการมีส่วนร่วมและการระดมทุนเพื่อสร้างสรรค์สังคม สู่ค่านิยม “ทำความดีทำง่ายนิดเดียว”
  2. เพื่อยกระดับคุณค่าของการบริจาคสิ่งของให้เป็นการสร้างสายธารแห่งการให้ โดยการสร้างปัญญา เพื่อให้เกิดการให้ต่อๆไป ผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง(สิ่งของเหลือใช้กลายเป็นวัสดุฝึกชีวิต)
  3. เพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของชุมชน อันนำไปสู่การรักถิ่นฐานและภูมิใจในความเป็นชุมชนของตน ทั้งในมิติวัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม และองค์ความรู้ ภูมิปัญญาต่างๆ สู่ทัศนะคติที่ดีต่อชุมชน ลดปัญหาชุมชน

 

เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายหลัก นักเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ ๔ - ๖ รวมประมาณ ๔๗ คน

 

สถานที่ดำเนินการ พื้นที่ ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
ระยะเวลาในการดำเนินการ พฤศจิกายน 2552 - กุมภาพันธ์ 2553
งบประมาณที่ได้ มูลนิธิ

 

ผลการดำเนินงาน
  1. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติที่เกิดจากการเรียนรู้เพื่อเข้าใจตนเอง
  2. เกิดภาวะความร่วมมือในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับเยาวชนในกลุ่มคนไม่ว่าจะเป็นทีมงานแกนนำชุมชน ที่มีความจริงใจและทุ่มเท่การทำหน้าที่การเป็นผู้ให้สู่สังคม อีกทั้งยังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป
  3. เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการทำงานเป็นทีมของกลุ่มคณะทำงาน เกิดการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการทำงาน ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการทำงานครั้งต่อไป
  4. เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเกิดการพัฒนาทักษะเฉพาะด้านการค้าขาย การประเมินราคาสินค้า การทำบัญชีรายได้
  5. ชาวบ้านในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม จะเห็นจากในวันเปิดตลาดขายของมีชาวบ้านมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากและสินค้าที่นำมาขายหมดอย่างรวดเร็ว แม้จะสิ้นสุดโครงการแล้วชาวบ้านยังคงถามถึงการทำโครงการครั้งต่อไป

 

 

 

 

หน้าแรก | รู้จักมูลนิธิ | ผลงาน | กิจกรรม/โครงการ | ข่าว/บทความ | เว็บบอร์ด | ติดต่อ | ผู้ดูแล

ส่งเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมได้ที่
มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม 47 พหลโยธิน 19/1 เขตตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ : 02-513-3038, 02-513-3932, 089-895-1306