ผลงานมูลนิธิฯ : รายงานกิจกรรม/โครงการ

โครงการ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

ที่มาและการดำเนินกิจกรรม
ในปีงบประมาณ 2550 มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม ได้ดำเนินโครงการกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ณ บ้านบางแม่หม้าย หมู่ 4 ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ผลการดำเนินการกำหนดชัดเจนว่าประชาชนได้พัฒนากระบวนการคิด การตัดสินใจ แสวงหาอาชีพพึ่งตนเองอย่างปลอดภัยต่อสุขภาพ สอดคล้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และช่วยลดต้นทุนการผลิต ทำให้ผลการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมา เกิดการเรียนรู้เรื่องสุขภาพชุมชนอย่างกว้างขวาง ชุมชนบางแม่หม้าย กลายเป็นที่ศึกษาดูงาน วิถีชีวิตพอเพียงแก่ผู้ที่สนใจ
ในปีงบประมาณ 2552 คณะกรรมการชุมชน มีความประสงค์ จะแบ่งปันความรู้และการขยายผลการดำเนิน ไปยังส่วนที่เหลือของบ้านบางแม่หม้ายและหมู่บ้านโพธิ์ศรี ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนหมู่บ้านบางแม่หม้ายที่ดำเนินการแล้วจะยกระดับเป็นต้นแบบให้ผู้สนใจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องสุขภาพชุมชน จึงได้พัฒนาโครงการมีส่วนร่วมส่งเสริมสุขภาพชุมชนด้วยวิถีชีวิตพอเพียง ให้ขยายพื้นที่ออกไปอย่างมีระบบที่มีคุณภาพลักษณะใกล้เคียงกับหมู่บ้านบางแม่หม้ายที่อยู่ในข่ายพัฒนาคนดีศรีสุพรรณให้กว้างขวางออกไป
ปีงบประมาณ 2552 มูลนิธิได้แต่งตั้งกรรมการท้องถิ่นให้กระจายความรู้ การรักษาสุขภาพด้วยชีวิตพอเพียงไปยัง หมู่บ้านโพธิ์ศรี หมู่ 3, 12 ซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลจาก ต.บางใหญ่ ในท้องถิ่นที่อำเภอบางปลาม้า โดยนำผลการดำเนินงาน สรุปบทเรียนจากปีก่อนไปดำเนินการใน หมู่บ้านโพธิ์ศรี เพื่อสนับสนุนและให้โอกาสคนในชุมชนได้ตระหนักและมีส่วนร่วมกำหนดอนาคต การพัฒนาคุณภาพชีวิติอย่างยั่งยืน เมื่อชุมชนใหม่เกิดความตระหนัก ชุมชนบางแม่หม้ายจะพัฒนาต้นแบบให้โอกาสคนนอกชุมชนมาเรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียง โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบ Home Stay จัดมีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

 

วัตถุประสงค์โครงการ
 1. เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การตัดสินใจ ของเกษตรกรในการแสวงหาทางเลือก ด้านอาชีพที่พึ่งตนเองได้ และเป็นอาชีพที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ สอดคล้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและช่วยลดต้นทุนการผลิต
 2. เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม และการอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับครับครัว/ชุมชนอย่างยั่งยืน
 3. เพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชนนำร่อง เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพด้วยสมุนไพรแผนโบราณ

 

พื้นที่ดำเนินการ
 1. บ้านบางแม่หม้าย หมู่ที่ 4 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรรบุรี
 2. บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 3 ,หมู่ที่ 12 ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัด สุพรรณบุรี

 

กลุ่มเป้าหมาย
รายชื่อกลุ่มเป้าหมาย
หมู่บ้านบางแม่หม้าย
(คน)
บ้านโพธิ์ศรี หมู่ 3 ,หมู่ 12
(คน)
รวม
(คน)
กลุ่มเกษตรอินทรีย์
50
50
กลุ่มไม้กวาด
25
-
กลุ่มอนุรักษ์บ้านเรือนไทย
20
30
กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา
20
30
รวม
115
110
225

 

ความต่อเนื่องและความยั่งยืน
 1. เป็นโครงการที่สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนในชุมชนได้ตระหนักมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตเกี่ยวกับการหาทางออกในด้านอาชีพที่นำไปสู่การพึ่งตนเองด้านสุขภาพเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและชุมชนเป็นเจ้าของปัญหาร่วมกัน น่าจะมีการต่อโครงการ ให้ยั่งยืนได้
 2. เป็นโครงการที่ดำเนินงานร่วมจากภาคีความร่วมมือในหลายๆส่วนที่ประกอบด้วย องค์กรเอกชน องค์กรประชาชน สถานีอนามัย องค์การบริหารส่วนตำบลและพัฒนาชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นองค์กรที่อยู่ในชุมชนอยู่แล้ว สามารถพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ในระยะเวลาที่กำหนดอย่างแน่นอน
 3. พัฒนาศักยภาพผู้นำด้านสมุนไพร

 

การขยายผล
 1. ในระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมาของโครงการ เห็นผลเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ แล้วทั้งในด้านแนวคิดในการตัดสินใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติ ในการทำนาใส่ปุ๋ยเคมีและการใช้ยาปราบศัตรูพืช การบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย ไปสู่การทำนาอินทรีย์ บริโภคพืชผัก ปลอดภัยต่อสุขภาพ สามารถขยายผลให้ผู้ที่สนใจ ได้เกิดเวทีการพูดคุย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้ในบางเวทีจนหมู่บ้านโพธิ์ศรีได้มาดูงานและร่วมคิดร่วมทำโดยการขยายผล
 2. ในระหว่างดำเนินโครงการ ได้เชิญผู้นำชุมชนอื่นๆ ที่สนใจร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในบางประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
 3. ส่งให้ผู้นำให้เป็นวิทยากรชาวบ้านด้านส่งเสริมสุขภาพมากยิ่งขึ้น

 

งบประมาณ
กองทุนสนับสนุนสุขภาพ ภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

 

ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1 ปี
1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552

 

 

 

 

หน้าแรก | รู้จักมูลนิธิ | ผลงาน | กิจกรรม/โครงการ | ข่าว/บทความ | เว็บบอร์ด | ติดต่อ | ผู้ดูแล

ส่งเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมได้ที่
มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม 47 พหลโยธิน 19/1 เขตตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ : 02-513-3038, 02-513-3932, 089-895-1306