ผลงานมูลนิธิฯ : รายงานกิจกรรม/โครงการ

โครงการ การเปลี่ยนแปลงของบ้านกระเหรี่ยง :กรณีศึกษากระเหรี่ยง บ้านใหม่คลองอังวะ

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
  1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของบ้านกระเหรี่ยง บ้านใหม่คลองอังวะ ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
  2. เพื่อศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการสร้างของบ้านกระเหรี่ยงบ้านใหม่คลองอังวะ ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

 

ขอบเขตของการศึกษา
ขอบเขตด้านพื้นที่ ในการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้จะดำเนินการในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนในเขตพื้นที่บ้านใหม่คลองอังวะ ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
ขอบเขตด้านระยะเวลาผู้วิจัยเริ่มทำการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของบ้านกะเหรี่ยงบ้านใหม่คลองอังวะ ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เดือน กุมภาพันธ์ 2553

 

วิธีดำเนินการศึกษา
การศึกษาวิจัย เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของบ้านเผ่ากะเหรี่ยง กรณีศึกษา : ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลใน 2 ลักษณะ คือ
  1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Study) รวบรวมเอกสารข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของรายงานการศึกษาวิจัย แหล่งข้อมูลต่างๆ อาทิ การสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบล และศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 73 เพื่อนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นและนำมาวิเคราะห์เพื่อนำเสนอสถานการณ์และแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องของการดำรงชีวิตของชนชาติกะเหรี่ยง
  2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม (Field Study) โดยการสัมภาษณ์และสังเกตแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ ในเขตพื้นที่บ้านใหม่คลองอังวะ ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

 

ระยะเวลา ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เริ่มตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2553 โดยการสำรวจพื้นที่จากนั้นก็เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูล ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการสร้างข้อสรุปจากข้อมูลโดยการจำแนกข้อมูล วิเคราะห์ และเชื่อมโยงข้อมูลโดยการพรรณนาวิเคราะห์

 

สรุปผลการศึกษา
จากผลการวิจัย การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของบ้านกระเหรี่ยง กรณีศึกษา กระเหรี่ยงบ้านใหม่คลองอังวะ ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี สรุปผลการวิจัยแบ่งได้เป็นดังนี้
  1. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของบ้านกะเหรี่ยง บ้านใหม่คลองอังวะ ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี พบว่า บ้านกระเหรี่ยงของชุมชนบ้านใหม่คลองอังวะมีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการมีระบบสาธารณูปโภคที่ดีเช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น มีเครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรทัศน์ โทรศัพท์ และข้อมูลสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งการเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในหมู่บ้านมีร้านค้าเป็นจำนวนมาก การอยู่อาศัยเป็นครอบครัวเดี่ยวคือหลังจาแต่งงานและไปอยู่บ้านผู้หญิงครบ หนึ่งฤดูกาลแล้วก็จะมีการสร้างบ้านเป็นของตนเอง การติดต่อค้าขายกับคนพื้นทำให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการถูกกลืนวิถีชีวิตดั่งเดิมที่เกิดจาก สื่อและเทคโนโลยีที่เข้ามาในชุมชนอย่างรวดเร็ว โดยสิ่งแรกที่จะหายไปจากความเป็นบ้านของกระเหรี่ยง เริ่มจากหลังคาที่จะเปลี่ยนจากการมุงด้วยหญ้าแฝกเป็นการมุงด้วยหลังคาสังกะสี และการสร้างบ้านด้วยไม้จริงมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นจะมีการสร้างบ้านด้วยอิฐและปูนซีเมนต์เป็นจำนวนมากขึ้น นอกจากนั้นแล้วพิธีกรรมและความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบ้านมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตที่เคยปฏิบัติค่อยๆสูญหายไป
  2. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของบ้านกระเหรี่ยงบ้านใหม่คลองอังวะ ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ชาวบ้านส่วนใหญ่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอาชีพที่เคยยึดเป็นอาชีพหลัก มาประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้าง ในขณะเดียวกันรายจ่ายของชาวบ้านก็มีมากขึ้นด้วยเพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นอยู่ เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยใหม่ ทุกครัวเรือนจึงมีภาระหนี้สินในหลายรูปแบบ เช่นเงินกู้เพื่อการลงทุน การสร้าที่อยู่ใหม่ ทำให้ฐานะความเป็นอยู่ของชาวบ้านดีขึ้นมีเครื่องอำนวยความสะดวกเช่นเดียวกับภายในเมืองใหญ่ ทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในเรื่องการเงินเป็นค่านิยมใหม่ที่เกิดขึ้นทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องการเงินตรามากขึ้น อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้น้อยลง เพราะมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ อำนวยความสะดวก ในเรื่องความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ระหว่างชุมชนและเพื่อนบ้านลดลง แต่ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกเพิ่มขึ้น การใช้ภาษากลางเพิ่มขึ้นแต่การใช้ภาษาถิ่นลดน้อยลงโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ การปกครองรัฐมีบทบาทในการปกครองชุมชน ค่านิยมส่วนใหญ่จะนิยมยกย่องบุคคลที่มีเงินทอง ขาดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้ทุกคนดำเนินชีวิตแบบปัจเจกบุคคล ดำเนินชีวิตตามแบบสังคมเมือง ด้านสภาพแวดล้อมชาวบ้านใช้ทรัพยากรมากเกินไปทำให้ทรัพยากรเหล่านั้นลดน้อยลง มีการเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพ มีการสร้างบ้านเรือน ในชุมชนมีความหนาแน่นขึ้นทำให้บดบังทัศนียภาพบางส่วนไป ทำให้เกิดชุมชนเมืองขึ้น ชาวบ้านถือโอกาสบุกรุกที่สาธารณะเพื่อประกอบอาชีพ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อสภาพแวดล้อมในป่าห้วยขาแข้ง

 

อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่องการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของบ้านกะเหรี่ยง โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของบ้านกะเหรี่ยง บ้านใหม่คลองอังวะ ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 2. เพื่อศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของบ้านกระเหรี่ยงบ้านใหม่คลองอังวะ ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี สามารถอภิปรายผลการวิจัยเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ดังนี้
  1. การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของบ้านกะเหรี่ยง บ้านใหม่คลองอังวะ ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี พบว่า ความเสื่อโทรมของทรัพยากรในอดีตไม่มีชาวบ้านเข้าไปบุกรุกมากเหมือนในปัจจุบันนี้ ซึ่งทำให้บริเวณดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์ แต่ภายหลังได้มีการอพยพย้ายถิ่นและการเข้าไปจับจองที่ดินให้เป็นของตนเองมากขึ้นทำให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ทำให้อาหารธรรมชาติในป่าถูกทำลายไปด้วย จึงต้องมีการซื้ออาหารจากร้านค้ามากิน ก่อให้เกิดการใช้จ่ายสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้เปลี่ยนไปแบบก้าวกระโดด ประกอบกับชาวบ้านให้ความสำคัญกับวัตถุมากกว่าจิตใจ ให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีทรัพย์สินเงินทอง มากกว่าบุคคลที่ใช้คุณธรรมในการดำเนินชีวิต โดยยกย่องคนที่บ้านเรือนใหญ่โตหรูหรา แต่งกายด้วยเครื่องประดับที่มีราคาแพงตามสมัยนิยม เพื่อให้คนอื่นยอมรับ จึงพยายามทุกวิถีทางที่จะมี บ้านหรูหรา ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิตอย่างรวดเร็ว
  2. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของบ้านกระเหรี่ยง บ้านใหม่คลองอังวะ ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี พบว่า รายจ่ายสูงมากซึ่งตามปกติแล้วรายจ่ายจะเพิ่มขึ้นทุกด้าน ซึ่งรวมไปถึงการสร้างบ้านแบบตึก โดยใช้ไม้กระดาน กระเบื้องลอน ปูนซีเมนต์ อิฐ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้เสียค่าใช้จ่ายในราคาสูง จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น และนอกจากนั้นแล้วยังมีผลกระทบต่อทรัพยากรทางธรรมชาติเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นชาวบ้านต้องหารายได้เพิ่มมากขึ้นดังนั้นการเข้าไปใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางธรรมชาติจึงเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน

 

 

 

 

หน้าแรก | รู้จักมูลนิธิ | ผลงาน | กิจกรรม/โครงการ | ข่าว/บทความ | เว็บบอร์ด | ติดต่อ | ผู้ดูแล

ส่งเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมได้ที่
มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม 47 พหลโยธิน 19/1 เขตตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ : 02-513-3038, 02-513-3932, 089-895-1306