ผลงานมูลนิธิฯ : รายงานกิจกรรม/โครงการ

โครงการ เดินสาย ฉายสื่อดี

ที่มาและการดำเนินกิจกรรม
ตามที่คณะทำงาน ขบวนการตาสับปะรด สำนักข่าวเด็กและเยาวชน ได้ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์ เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม(YPLE) เครือข่ายสื่อเด็กและเยาวชน โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์คุณธรรม ในการดำเนินการจัดทำโครงการ “สืบค้นความดี ผลิตสื่อคุณธรรม” เพื่อสำรวจข้อมูลความดี แล้วนำมาผลิตเป็นสื่อออกเผยแพร่ มีการจัดทำแผนที่ความดี บันทึกเรื่องราวที่ค้นพบมาเก็บไว้เพื่อสืบค้น
คณะทำงานขบวนการตาสับปะรด สำนักข่าวเด็กและเยาวชน จึงได้ร่วมกับเครือข่ายสื่อเด็กและเยาวชน ใน ๓ จังหวัดนำร่อง ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ ชัยภูมิ และเชียงราย ร่วมกันจัดทำโครงการรณรงค์“เดินสายฉายสื่อดี” ในลักษณะการจัดฉายสื่อสาธารณะต้นทุนต่ำ (Low Cost TV & Film) เพื่อร่วมกันสรรค์สร้างรูปแบบนวัตกรรมใหม่ๆ ในการสื่อสารเผยแพร่เรื่องราวความดีงามของแผ่นดิน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคนทำความดี งานศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชุมชนที่ดีงาม ปรัชญาแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีอยู่ในชุมชน เป็นต้น เพื่อส่งต่อขยายผลออกไปสู่สังคมในวงกว้าง เป็นการสร้างการยอมรับและให้กำลังใจกับคนดี ให้มีพลังใจในการทำงานต่อไป และที่สำคัญ คือ การผลักดันให้เกิดกระแสสังคม เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการทำความดีให้เกิดเพิ่มมากขึ้น การดำเนินโครงการในครั้งนี้ จึงเป็นการสร้างการเรียนรู้ เปิดมิติปฏิบัติการการสื่อสารเชิงรุก สร้างรากฐานและต้นแบบที่สำคัญ ในการสื่อสารรณรงค์เผยแพร่ ให้เกิดขึ้นไว้กับชุมชนและสังคมไทย ด้วยตัวของเด็ก เยาวชน และผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในชุมชนนั้นๆเอง

 

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายกลุ่มสื่อเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ผลิตสื่อความดีงาม และหาประเด็นปัญหาร่วมของพื้นที่ที่ประสบร่วมกันนำไปสื่อสารให้กับกลุ่มเป้าหมายใน ๖ ชุมชน/ จังหวัด เพื่อกระตุ้นกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ เกิดความร่วมมือ มีความคิดสร้างสรรค์ เกิดความร่วมมือแก้ไขปัญหา ร่วมสร้างสิ่งดีดีต่อเนื่องต่อไป
 2. เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายกลุ่มสื่อระดับจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ นำสื่อที่ผลิตได้ พร้อมกับรวบรวมสื่อความดี นำไปจัดกิจกรรมรณรงค์ “เดินสายฉายสื่อดี” ให้กับกลุ่มเป้าหมายใน ๖ ชุมชน/ จังหวัด เพื่อเป็นการนำร่องในการจัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่
 3. เพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดกิจกรรมรณรงค์ “เดินสายฉายสื่อดี” ให้เครือข่ายกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ เกิดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารตามสภาพความเป็นจริงในแต่ละพื้นที่ และส่งผลให้เกิดความสำนึกในการรักถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเองมากยิ่งขึ้น

 

พื้นที่ดำเนินการ ประกอบด้วยเครือข่ายกลุ่มสื่อระดับจังหวัด ๓ จังหวัด ดังนี้
 1. สำนักข่าวเด็กและเยาวชน จ.เชียงราย (เครือข่ายโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา)
 2. สำนักข่าวเด็กและเยาวชน จ.ชัยภูมิ
 3. ชมรมสื่อสร้างสรรค์สานฝันคนดี จ.บุรีรัมย์

 

กลุ่มเป้าหมาย
 • เครือข่ายคณะทำงานใน ๓ จังหวัด รวมเป็นจำนวน ๕๐ คน
 • เด็ก เยาวชน และสามเณรแกนนำ ๑๘ ชุมชน ใน ๓ จังหวัด รวมเป็นจำนวน ๖๐ คน
 • ที่ปรึกษา / ผู้นำชุมชน / ผู้นำศาสนา ๑๘ ชุมชน ใน ๓ จังหวัด รวมเป็นจำนวน ๓๐ คน
 • เด็กสามเณร ผู้ใหญ่และบุคคลอื่นทั่วไปใน ๑๘ ชุมชน ๓ จังหวัด รวมเป็นจำนวน ๑,๐๐๐ คน

 

สถานที่ดำเนินการ
 • กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.เชียงราย จำนวน 6 โรงเรียน
 • หมู่บ้านในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 6 หมู่บ้าน
 • หมู่บ้านในจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 6 หมู่บ้าน

 

ระยะเวลาการดำเนินงาน เดือนกรกฎาคม – เดือนพฤศจิกายน 2552
งบประมาณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม

 

ผลการดำเนินงาน
จากการดำเนินงานโครงการพบว่าการขับเคลื่อนงานสำนักข่าวเด็กและเยาวชน ที่มุ่งเน้นการบ่มเพาะและเสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้สู่การสร้างคุณค่าในตนเองนั้นได้ผลลัพธ์เป็นอย่างดี อีกทั้งสามารถมีทักษะในการสื่อสาร ถ่ายทอดข้อเท็จจริงสู่สังคมในแง่มุมต่างๆได้ในระดับดี เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ได้เรียนรู้ที่จะทบทวนตนเอง เรียนรู้การพิจารณาจิตใจส่วนลึกอย่างละเอียดจนเกิดการวิพากษ์ตนเองอย่างสร้างสรรค์ และยังคงมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาตนเองเพื่อสังคมต่อไป

 

 

 

 

หน้าแรก | รู้จักมูลนิธิ | ผลงาน | กิจกรรม/โครงการ | ข่าว/บทความ | เว็บบอร์ด | ติดต่อ | ผู้ดูแล

ส่งเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมได้ที่
มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม 47 พหลโยธิน 19/1 เขตตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ : 02-513-3038, 02-513-3932, 089-895-1306