กรรมการ / บุคลากร

ผังโครงสร้าง มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม

คณะกรรมการมูลนิธิฯ

นางสาวเย็นฤดี วงศ์พุฒ

ประธานกรรมการ

คุณหญิงณษฐนนท ทวีสิน

รองประธานกรรมการ

3. รศ.ศักดิ์ศรี บริบาลบรรพตเขตต์

รองประธานกรรมการ

นายสมเกียรติ สุทธินรากร

กรรมการ

นางสุธิดา กัลยาณรุจ

กรรมการ

ผศ. ลัดดาวรรณ เจริญศักดิ์ศิริ

กรรมการ

นายธงชัย เตชะวีรพงศ์

กรรมการ

ผศ.สุระษา ตันสวัสดิ์

กรรมการ

นายสมชาย วาณิชย์กุล

กรรมการ/เหรัญญิก

รศ.ประวิทย์ แซ่เตีย

กรรมการ/เลขานุการ

คณะกรรมการที่ปรึกษา

นางสาวเย็นฤดี วงศ์พุฒ

นางสาวเย็นฤดี วงศ์พุฒ

นางสาวเย็นฤดี วงศ์พุฒ

นางสาวเย็นฤดี วงศ์พุฒ

นางสาวเย็นฤดี วงศ์พุฒ

นางสาวเย็นฤดี วงศ์พุฒ

นางสาวเย็นฤดี วงศ์พุฒ

นางสาวเย็นฤดี วงศ์พุฒ

นางสาวเย็นฤดี วงศ์พุฒ

นางสาวเย็นฤดี วงศ์พุฒ

นางสาวเย็นฤดี วงศ์พุฒ

นางสาวเย็นฤดี วงศ์พุฒ

บุคลากรมูลนิธิ

นายสิทธิชัย แก้วเกิด

ผู้จัดการมูลนิธิฯ

นางสาวเย็นฤดี วงศ์พุฒ

ประธานกรรมการ

นางสาวเย็นฤดี วงศ์พุฒ

ประธานกรรมการ

นางสาวเย็นฤดี วงศ์พุฒ

ประธานกรรมการ