ศูนย์การเรียนรู้ มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม

พื้นที่สร้างสรรค์ กิจกรรม การเรียนรู้ พัฒนาเด็กและเยาวชน

ศูนย์การเรียนมูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม  ตั้งอยู่ที่  บ้านเลขที่ 166 หมู่  1   ต.หนองบัว  อ.ท่าตูม  จ.สุรินทร์  ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับเยาวชนมาโดยตลอด  ทั้งในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ การศึกษานอกห้องเรียน  การเกษตร  รวมถึงการทำกิจกรรมเพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   โดยใช้ "การเรียนรู้บนฐานชุมชน"  การใช้ภูมิปัญญา         อัตลักษณ์   วิถีความเป็นอยู่ เป็นตัวกำหนดเนื้อหาการเรียนรู้  และใช้เครื่องมือที่หลากหลายง่าย  และน่าสนใจ  เช่นการทำสื่อหนังสั้น  กระบวนการศิลปะ  เกมส์ กระบวนการ

ปี พศ. 2555   - 2560   กิจกรรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน

  • โครงการโรงเรียนวันสุข ส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ภายใต้แนวคิดสุขแท้ด้วยปัญญา ผ่านกิจกรรมง่ายๆ  การทำเกษตร  การบำเพ็ญประโยชน์ให้ชุมชน
  • โครงการเยาวชนรุ่นใหม่เรียนรู้และเท่าทันเอดส์ เพื่อป้องกันและสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศ  ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์
  • โครงการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชนผ่านการบูรณาการ เกษตรกรรมยั่งยืน
  • โครงการป่าช้ากลางแปลง  เปิดพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อทำกิจกรรม
  • โครงการ เปิด ปรับ เปลี่ยน  3 ป. (เปิดพื้นที่ ปรับวิธีคิด  เปลี่ยนวิถีชีวิต)
  • โครงการห้องเรียนชุมชน
  • โครงการฟังผู้เฒ่าเว้านิทาน
  • กิจกรรมเรียนรู้ผ่านแปลงเกษตรเพื่อการพึ่งตนเองให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   การปลูกผัก  การเลี้ยงไส้เดือน   เลี้ยงปลา           การทำเตาเผาถ่าน