โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ปันสุข

การเรียนรู้แบบปฎิบัติจริง ฝึกการทำกิจ และทำจิต ควบคู่กันไป

มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม มีจุดมุ่งหมายหลักที่การเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเข้มแข็งชุมชน ในทุกระดับ ผ่านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้วยการบ่มเพาะความคิด และการฝึกฝนปฏิบัติจริง ให้มีความพร้อมด้วยความเพียร มีความสุขกับการดำเนินชีวิตที่ดี ใส่ใจสิ่งแวดล้อม รู้จักช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ รู้จักพึ่งตนเอง ดังนั้น เพื่อให้เด็กและเยาวชน รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นกำลังสำคัญในการช่วยกระตุ้น จุดประกาย ชุมชน และสังคมให้มีบทบาทต่อการสร้างสรรค์ระบบสังคมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ ได้ดีขึ้น การเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชน ด้วยกิจกรรมที่จะทำให้พวกเขาได้สัมผัส และเรียนรู้กับสถานการณ์ ในชุมชนของตน ผ่านการปฏิบัติกิจกรรมตลอดกระบวนการ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เผชิญกับสภาวะการทำงานที่ต้องให้ความร่วมมือ และอาศัยความร่วมมือกับผู้อื่น ตลอดถึงการสื่อสารกับบุคคลรอบข้างอยู่เสมอ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง การได้ฝึกฝนการร่วมกันแก้ปัญหาด้วยปฏิภาณไหวพริบ

โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ ปันสุข เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ เสริมสร้างศักยภาพให้กับเด็กเยาวชน และเอื้อให้เด็กและเยาวชนพื้นที่ชนบท และถิ่นทุรกันดาร ได้มีพื้นที่และโอกาสได้แสดงศักยภาพของตนเอง ด้วยการกันร่วมคิดอย่างสร้างสรรค์ และจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเสริมสุขภาวะของสังคมไทย

พื้นที่และกับกำหนดโซนการทำงานเพื่อบริหารจัดการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยพิจารณาจากความคล้ายคลึงทางด้านวัฒนธรรม ชาติพันธ์ และการคมนาคม เป็นหลัก

โซน 1 (ภาคเหนือ ด้านตะวันออก 4 จังหวัด) 1.แพร่ 2.น่าน 3.พะเยา 4.เชียงราย

โซน 2 (ภาคเหนือ กลาง ) 2 จังหวัด) 1.ลำพูน 2.เชียงใหม่

โซน 3 (ภาคเหนือ ด้านตะวันตก 2 จังหวัด) 1.กำแพงเพชร 2.ตาก

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเกิดการรวมกลุ่ม เพื่อพัฒนาโครงการให้เกิดกิจกรรมที่สร้างสรรค์สุขภาวะในชุมชนช่วงวันหยุด หรือปิดภาคเรียนการศึกษา เกิดเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ด้านการพัฒนาด้านทักษะ ทัศนคติและพฤติกรรม ผ่านการทำจริง ทำซ้ำ  และเรียนรู้การจัดการตนเอง เคารพและเห็นคุณค่าในความเป็นจิตอาสาของตนเอง

2.เพื่อเสริมศักยภาพกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม จำนวน 25 กลุ่มอย่างเป็นลำดับขั้น ในด้านทักษะการคิด ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นและชุมชน ให้เกิดความสามารถ ทำเป็น ทำได้จริง เกิดพลังกลุ่มสร้างแรงกระตุ้นในการสร้างสรรค์กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรม และเป็นแกนนำในการเสริมสร้างสุขภาวะ

3.เพื่อพัฒนากลไก และปัจจัย ในการหนุนเสริม ศักยภาพเด็กเยาวชนในชนบทให้เกิดกลุ่มเด็กเยาวชนสร้างสรรค์สุขภาวะในพื้นที่ อันจะนำไปสู่การเกิดเครือข่าย และ กลุ่มใหม่ๆ เพิ่มขึ้น

โครงการได้มุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนผ่านการได้ปฏิบัติงานจริงในลักษณะกลุ่ม โดยจัดเตรียมเครื่องมือการเรียนรู้ สื่อ และเอกสารคู่มือ ต่างๆตลอดถึงการอบรมและติดตามหนุนเสริมในพื้นที่การทำงานของเด็กและเยาวชนอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดศักยภาพใน 2 มิติ คือศักยภาพต่อการจัดการตนเอง และศักยภาพเพื่อการจัดการโครงการหรือกิจกรรม

 

สามารถดูรายชื่อโครงการย่อย 25 โครงการได้ที่นี่