ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม

กระทรวงการคลังได้ประกาศกำหนดให้มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ประกาศกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)

เรื่อง กำหนดองค์การ สาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษาตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมาลรัษฎากร และมาตรา 3(4)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ.2535

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2508 และมาตรา 3 (4)(ข)แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ.2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงประกาศดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (271) (272) (273) และ (274) ของข้อ 3 แห่งประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 2)ฯ

(271) มูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถ้มภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

(272) มูลนิธิวัดญาณสังวราราม

(273) มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม

(274) มูลนิธิชำฆ้อ-ห้วยทับมอญ

ข้อ 2. ประกาศนี้ให้เริ่มใช้บังคับ

(1) สำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปี พ.ศ.2538 ที่จะต้องยื่นรายการใน พ.ศ.2539 เป็นต้นไป

(2) สำหรับมูลค่าของฐานภาษีของผู้ประกอบการ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2538 เป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2538


ลงชื่อ นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

(ร.จ.ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 112 ตอนที่ 44 ง วันที่ 1 มิถุนายน 2538)

 

 

หน้าแรก | รู้จักมูลนิธิ | ผลงาน | กิจกรรม/โครงการ | ข่าว/บทความ | เว็บบอร์ด | ติดต่อ | ผู้ดูแล

ส่งเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมได้ที่
มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม 47 พหลโยธิน 19/1 เขตตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ : 02-513-3038, 02-513-3932, 089-895-1306