การเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์

คณะกรรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ได้ออกใบสำคัญรับรองการเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ให้กับมูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ทะเบียนเลขที่ 0076

ใบสำคัญแสดงการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์

ใบสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม

ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 47 ซอยพหลโยธิน 19/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900

คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ได้รับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ตามความในมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2548


ลงชื่อ นายสกล บุญคำ

รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ

 

 

หน้าแรก | รู้จักมูลนิธิ | ผลงาน | กิจกรรม/โครงการ | ข่าว/บทความ | เว็บบอร์ด | ติดต่อ | ผู้ดูแล

ส่งเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมได้ที่
มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม 47 พหลโยธิน 19/1 เขตตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ : 02-513-3038, 02-513-3932, 089-895-1306