การเป็นองค์การด้านสิทธิมนุษยชน

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ออกหนังสือรับรองให้มูลนิธิฯ เป็นองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

หนังสือรับรอง

การเป็นองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม เลขที่ 47 ถนนพหลโยธิน 19/1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนตามมาตรา 24 แห่งพระราชยัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยมีสิทธิและหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับรององค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2548 ดังนี้

1. การรับเรื่องร้องเรียนและพิจารณารวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

2. การได้รับการสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสารและวิชาการ

3. การได้รับการสนับสนุนในการเสริมสร้างศักยภาพองค์การ

4. การได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

5. การดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด

ทั้งนี้ ให้ไว้ ณ วันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึงวันที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552


ลงชื่อ ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 

 

หน้าแรก | รู้จักมูลนิธิ | ผลงาน | กิจกรรม/โครงการ | ข่าว/บทความ | เว็บบอร์ด | ติดต่อ | ผู้ดูแล

ส่งเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมได้ที่
มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม 47 พหลโยธิน 19/1 เขตตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ : 02-513-3038, 02-513-3932, 089-895-1306