วัตถุประสงค์

มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากจน และขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้มีโอกาสศึกษาอย่างต่อเนื่อง (ประถมศึกษา - ปริญญาตรี) โดยหวังว่า เมื่อจบการศึกษาแล้ว พวกเขาจะกลับไปทำประโยชน์แก่ภูมิลำเนาเดิม

2. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาด้านการเรียนรู้แก่นักเรียน เยาวชน และครูในชนบท เพื่อส่งเสริมศักยภาพการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

3. ส่งเสริมการพัฒนาชนบทด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การเกษตร บทบาทสตรี เด็ก และเยาวชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

4. ส่งเสริมความร่วมมือและประสานงานบุคคล กลุ่มและองค์กรต่าง ๆ ที่มีจุดมุ่งหมายเกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนาชุมชน

 

 

แนวทางการดำเนินงาน

กองทุนการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคมเป็นงานพัฒนาการศึกษาของมูลนิธิฯ ประกอบด้วยกิจกรรมหลักๆดังนี้

1. ทุนการศึกษาเพื่อเด็กนักเรียนด้อยโอกาส

เป็นการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในชนบทที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และประสบปัญหาครอบครัวอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเรียนจบในระดับหนึ่งโดยจัดสรรจากเงินบริจาค และดอกผลจากงานกองทุนการศึกษาในแต่ละปี

2. งานพัฒนาเด็ก เยาวชน และกิจกรรมด้านการศึกษา

สนับสนุนโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครูในด้านต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ ที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิฯ ประกอบด้วย

2.1 กิจกรรมเสริมอาชีพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

2.2 กิจกรรมพัฒนาด้านการศึกษาแก่เยาวชนและครูในพื้นที่เช่น การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในโรงเรียน และชุมชนภายใต้การขับเคลื่อนงาน “เครือข่ายครูการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม”

2.3 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเด็กนักเรียนด้านต่างๆ ในหลักสูตรระยะสั้น อย่างต่อเนื่อง และกิจกรรมค่ายเครือข่ายนักเรียนทุนจากทั่วประเทศประจำปี เพื่อเป็นการเสริมศักยภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

2.4 จุลสารสะพานสายรุ้งเปรียบดั่งสะพานที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และถ่ายทอดเรื่องราวที่มีคุณค่าสู่กัน

 

 

ปณิธาน

"การศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท"

 

คำขวัญ

"เรียนรู้ร่วมกัน สร้างสรรค์สังคม"

 

 

หน้าแรก | รู้จักมูลนิธิ | ผลงาน | กิจกรรม/โครงการ | ข่าว/บทความ | เว็บบอร์ด | ติดต่อ | ผู้ดูแล

ส่งเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมได้ที่
มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม 47 พหลโยธิน 19/1 เขตตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ : 02-513-3038, 02-513-3932, 089-895-1306