ผังโครงสร้าง มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม

 

 

กรรมการ/บุคลากร

คณะกรรมการมูลนิธิฯ

นางสาวเย็นฤดี วงศ์พุฒ ประธานกรรมการ
คุณหญิงณัฐนนท ทวีสิน รองประธานกรรมการ
รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร รองประธานกรรมการ
รศ.ศักดิ์ศรี บริบาลบรรพตเขตต์ กรรมการ
ผศ.ลัดดาวรรณ เจริญศักดิ์สิริ กรรมการ
นางชนิดา แบมฟอร์ด กรรมการ
นายสมเกียรติ สุทธินรากร กรรมการ
นางสุธิดา กัลยาณรุจ กรรมการ
นายธงชัย เตชะวีรพงศ์ กรรมการ
นายสมชาย วาณิชย์กุล กรรมการและเหรัญญิก
รศ.ประวิทย์ แซ่เตีย กรรมการและเหรัญญิก
   

 

คณะกรรมการที่ปรึกษา

ดร.นิเชต สุทรพิทักษ์
ศ.เกียรติคุณ สุมน อมรวิวัฒน์
รศ.ศักดิ์ศรี บริบาลบรรพตเขต
รศ.ชูพินิจ เกษมณี
ผศ.ดร.สุจิตรา สุคนธทรัพย์
นางสาวเกศริน เตียวสกุล
นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์
นายวิชิต ชี้เชิญ
นายเกษม จันทร์น้อย
นายกิตติโชติ ห้อยยี่ภู่
นายอเนก นาคะบุตร
นางมุกดา อินต๊ะสาร

 

บุคลากรมูลนิธิ

นายสิทธิชัย แก้วเกิด ผู้จัดการมูลนิธิฯ
นางสาวรุ่งอรุณ ขันทองคำ เจ้าหน้าที่การเงิน/บัญชี
นางสาวชุติมา ใจคง เจ้าหน้าที่เผยแพร่และระดมทุน
นายเทิดพันธ์ พวงเพชร ผู้ประสานงานศูนย์เรียนรู้
นายคฑาวุธ แวงชัยภูมิ กระบวนกร/อาสาสมัครประจำศูนย์เรียนรู้
พ่อประสงค์ สีสะอาด ปราชญ์ชาวบ้าน/วิทยากรประจำศูนย์
นายพัฒน์พงษ์ ผาดจันทร์ อาสาสมัครประจำศูนย์เรียนรู้

 

 

หน้าแรก | รู้จักมูลนิธิ | ผลงาน | กิจกรรม/โครงการ | ข่าว/บทความ | เว็บบอร์ด | ติดต่อ | ผู้ดูแล

ส่งเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมได้ที่
มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม 47 พหลโยธิน 19/1 เขตตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ : 02-513-3038, 02-513-3932, 089-895-1306